NEC-Übersicht 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nuclear Energy Conference 2019

DOBA PROVOZU . PRODLUŽOVÁNÍ . NEBEZPEČÍ

8.5.2019, 9.30 až 16.30 hodin
Ursulinenhof Linz, Horní Rakousy

Jaderný průmysl vězí v krizi: novostavba reaktorů je z důvodů stále narůstajících bezpečnostních požadavků realizovatelná pouze za nejdobrodružnějších modelů subvencování a s dlouhou dobou přípravy. Je třeba se obávat toho, že provozovatelé jaderných elektráren vyvodí závěr, že ponechají v provozu jaderná zařízení déle než byla projektovaná životnost - a tak s dobou provozu drasticky zvýší i ohrožení.

Konferencí NEC2019 se této problematice přiblížíme hned z vícera úhlů pohledu: vedle prezentace konkrétních plánů různých států se bude probírat potenciál rizik z technického pohledu, analyzovat otázka (ne)hospodárnosti, osvětlí se politický kalkul v pozadí a ozřejmí se i zákonné okrajové podmínky a možnosti jednat.

Mezinárodní experti a expertky oživí ve svých referátech povědomí o hrozícím nebezpečí a otevřou diskusi o vhodných protiopatřeních.


Pořadatelé konference


Anti Atom Komitee

atomstopp_atomkraftfrei leben!

Mütter gegen Atomgefahr


Konání Nuclear Energy Conference 2019 je umožněno podporou Země Horní Rakousy v rámci její Protijaderné ofenzívy.